Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Kadeekes, hierna genoemd als Verkoper is een eenmanszaak, en is te bereiken via het e-mailadres info@kadeekes.be. Meer informatie over Kadeekes en de door haar geleverde producten is te vinden op de website http://www.kadeekes.be.
Deze algemene voorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten die op het platform door een Klant worden gekocht. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen de Verkoper en iedere Ontvanger of Klant die materialen aan de Verkoper in consignatie levert of via de webshop afneemt. De aanbieder biedt materialen aan in een droppunt of door ophaling, de Klant plaatst een bestelling via de webshop.
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverlet.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe voorwaarden op de website. De aanbieder en Klant dienen om deze reden regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Aanbieden van materialen

Elke aanbieder dient een natuurlijk persoon te zijn, woonachtig in België, en 18 jaar of ouder te zijn. De aanbieder biedt kleding in consignatie aan, aan de Klant via de webshop van de Verkoper.
De aanbieder biedt nieuwe en in goede staat verkerende, tweedehands baby -en kinderkleding en schoenen van bepaalde merken, die genoemd worden op de website aan. De verkoper aanvaardt geen confectiekleding zoals Primark, Zeeman, Zara, Hema, H&M, JBC,… Daarnaast kan ook in goede staat verkerend speelgoed aangeboden worden. De tweedehands kleding dient bovendien te voldoen aan een aantal voorwaarden, die eveneens op de website zijn vermeld. Zo dient de kleding proper en gestreken te worden aangeleverd en mogen er geen gaten, verkleuringen of sporen van slijtage waarneembaar zijn. Bovendien dient de kleding niet uit de mode te zijn. De Verkoper bepaalt of de ingestuurde of opgehaalde materialen in aanmerking komen om in de webshop te worden opgenomen en zal de aanbieder hiervan per e-mail op de hoogte stellen.
De Verkoper doet een eerste, maar nog geen definitieve, selectie op het ogenblik van inname. Binnen een redelijke termijn na inbreng ontvangt de verlener een e-mail met daarin een lijst van de producten die in consignatie werden genomen voor verkoop en de verkoopprijs van de artikelen. De niet–ingenomen artikelen worden niet opgelijst. De Verkoper is niet gehouden een verantwoording af te leggen waarom een product niet werd ingenomen.
De Verkoper geeft elk item een faire prijs, welke op elk moment aangepast kan worden.
Indien de Verkoper moet (her)wassen, herstellen , ontpluizen of van batterijen moet voorzien wordt er 5% extra afgehouden als compensatie.
De ontvangen materialen worden zo spoedig mogelijk verwerkt en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven over de maximum termijn waarbinnen de ontvangen kledingstukken in de webshop, online, zullen verschijnen.

Van ieder kledingstuk dat is verkocht, ontvangt de aanbieder een percentage van 30% van de verkoopprijs zoals genoemd in de webshop. Het bedrag dat de aanbieder verdient, zal per kwartaal (4 – jaarlijks) worden overgeschreven op het rekeningnummer dat de aanbieder doorgeeft.
De door de aanbieders in consignatie gegeven materialen zijn niet verzekerd tegen brand en waterschade, diefstal en dergelijke. Deze materialen bevinden zich op eigen risico van de aanbieder bij de Verkoper dan wel bij een door haar aangestelde derde (opslag/verzendplaats).
De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde diensten en goederen bij ontvangst te controleren op aantal en kwaliteit. Elke klacht met betrekking tot een levering moet per mail gericht worden aan info@kadeekes.be ten laatste binnen de 8 dagen na de datum van levering. De Klant dient verborgen gebreken bij de mail te melden binnen een termijn van 8 dagen vanaf hun ontdekking. In elk geval dient de klacht een gedetailleerde opsomming te bevatten van de gebreken. Niet tijdig en/of niet per mail doorgestuurd protest heeft verval van recht tot gevolg. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. In geen geval zullen klachten worden aanvaard zonder voorafgaandelijke integrale betaling van de prijs. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de terugbetaling van het reeds daarvoor door de klant betaalde bedrag en kan zij nooit het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar te boven gaan, voor zover wettelijk toegelaten.

3. Online winkel

Via de website http://www.kadeekes.be stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv via foto’s) hebben geen contractuele waarde. De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Inherent aan tweedehands kleding is dat deze gebruikssporen vertoont.
Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de kleding, dient de Klant rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden kleding worden de maten vermeld zoals op het label in de kleding vermeld.
In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.
De producten blijven minstens 1 seizoen en maximum 2 seizoenen te koop aangeboden in de webshop.

4. Online bestellen

Om materialen te kunnen bestellen dient de Klant aan volgende voorwaarden te voldoen:
• Naam, adres, telefoonnummer en een geldig e-mailadres, betalingsgegevens, een geldig afleveradres en eventuele andere vereiste informatie doorgeven bij bestelling. Elke communicatie met de Klant kan plaatsvinden via dit e-mailadres
• Ten minste 18 jaar oud zijn
• Indien u met een betaalkaart betaalt, dient u eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart om online producten aan te kopen.
Kadeekes behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door voor de levering een verzoek daartoe te richten aan info@kadeekes.be.
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Prijs, betaling 

De prijzen die aan de materialen worden toegekend zijn mede afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat waarin de kleding zich bevindt. De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
De in de webshop vermelde prijzen zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten die bovendien worden aangegeven en gefactureerd voor de validatie van de bestelling door de Klant.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
Na plaatsing van een bestelling in de webshop, bevestigt de Verkoper deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten per e-mail aan de Klant.
Betaling van de verschuldigde kosten kan gebeuren door directe betaling na de bestelling via het online betaalplatform. De Verkoper levert de producten pas aan wanneer de uitgever van de betaalkaart het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde producten heeft goedgekeurd. De bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

7. Leveringstermijnen, levering en verzend- en handlingskosten

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
De levering van de geaccepteerde bestellingen vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de termijn van 6-8 werkdagen na bestelling via de webshop.
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.
De bestelling wordt verzonden via een logistieke dienstverlener, tegen een vergoeding zoals vermeld bij het plaatsen van een bestelling via de webshop (verzend- en handlingskosten). Indien de Klant een bestelling plaatst van meer dan €75, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

a. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van de levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht rond een leveringsfout die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden binnen de 7 dagen naar adres: Antwerpsesteenweg 213, 2800 Mechelen.
Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

d. Retourzendingen en omruilingen

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van een modelformulier voor herroeping dewelke verkregen kan worden via email op info@kadeekes.be. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de Verkoper op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Verkoper mag echter wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.
De Verkoper betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de Klant alle verplichtingen uit de met de Verkoper gesloten overeenkomst is nagekomen.
De door de Klant in consignatie geleverde kleding aan de Verkoper, die door de Verkoper aan de afnemer is geleverd en die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door de aanbieder worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mag deze kleding worden verpand of anderszins worden bezwaard. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de aanbieder veilig te stellen.
Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde kleding en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer de Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook inclusief belastingschade, die het gevolg is van door de aanbieder of Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

10. Persoonsgegevens

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is Kadeekes verantwoordelijk voor de bescherming van alle persoonsgegevens.

We verbinden er ons daarom toe de persoonsgegevens die we van u verzamelen via de website, de e-mailcorrespondentie of op gelijk welke andere manier, te beschermen en vertrouwelijk te houden.

Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens
Volgens de AVG is Kadeekes de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. .

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Contactgegevens
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
Betalingsgegevens
Kredietkaartnummer, facturatiegegevens 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief
Wanneer u op gelijk welke manier contact met ons opneemt om inlichtingen in te winnen over onze producten
Wanneer u deelneemt aan wedstrijden of promoties

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
We gebruiken de verzamelde gegevens om onze relatie met u te beheren (bestellingen, contact via onze contactformulier, facturering, enz.), om u een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.
We gebruiken ze ook om u een brede waaier van gepersonaliseerde voordelen aan te bieden, die u wellicht interesseren.

Als u daar toestemming voor geeft, gebruiken we de gegevens om u te informeren over promoties, om nieuwe producten voor te stellen. Verder gebruiken we uw gegevens om onze diensten te evalueren en onze website, producten te verbeteren, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Dat doen we met name aan de hand van tevredenheidsenquêtes.

Sommige gegevens moeten we verzamelen en bewaren in het kader van wettelijke verplichtingen (boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, enz.).

Overdracht van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of doorgegeven aan andere bedrijven. We kunnen ze wel doorgeven aan directe onderaannemers van Kadeekes, wanneer dat nodig is voor de goede uitvoering van de dienstverlening of voor marketingdoeleinden, d.w.z. de promotie van onze eigen producten en diensten. Kadeekes verbindt zich ertoe alleen een beroep te doen op onderaannemers die de AVG naleven.

Uw rechten
Recht op informatie
Als u vragen of twijfels hebt, of als u meer informatie wenst over de gegevens die wij verwerken, kunt u zich richten tot: info@kadeekes.be

Recht van bezwaar en recht op uitschrijven
U kunt zich op elk moment kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden door te e-mailen naar info@kadeekes.be
Nadat we uw uitschrijvingsaanvraag hebben ontvangen, zullen we uw gegevens niet langer gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij u daar tijdens een volgende aankoop weer toestemming voor geeft.

Wij beschermen uw persoonsgegevens
Kadeekes stelt alles in het werk om de veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt, te vrijwaren.
Kadeekes is aanwezig op de sociale netwerken. Wanneer u op de overeenkomstige knoppen klikt om door te gaan naar de sociale netwerken, moet u er rekening mee houden dat alle informatie die u daar meedeelt, openbaar wordt. Kadeekes is niet aansprakelijk voor het gebruik dat de sociale netwerken maken van de gegevens die u er op meedeelt. Wees dus altijd voorzichtig met de persoonsgegevens die u in deze context aan wie dan ook verstrekt.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Indien u een vraag heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling of klacht, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. 
In geval van overmacht heeft de Verkoper, het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

14. Intellectuele Eigendom

De inhoud van http://www.kadeekes.be, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en merkrecht, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, content en beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Verkoper of rechthoudende derden.

15. Overige bepalingen

De verlener verklaart een niet belastingplichtige persoon te zijn (bijvoorbeeld: een particulier, een niet belastingplichtige rechtspersoon), ofwel een andere belastingplichtige te zijn zonder recht op aftrek van BTW.

 

Shopping Cart